Οι ερευνητικές μονάδες και τα εργαστήρια του Πολυτεχνείου Κρήτης έχουν να επιδείξουν ένα πλούσιο αριθμό καινοτόμων ερευνητικών αποτελεσμάτων, η προώθηση και ενσωμάτωση των οποίων στην επιχειρηματική ζωή της χώρας θα μπορούσε να συμβάλει δυναμικά στην περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη της .  
   
Τα ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα που διεξάγονται χρηματοδοτούνται κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, το Υπουργείο Παιδείας, την Περιφέρεια Κρήτης καθώς και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Παράλληλα, Ιδιωτικοί Φορείς απευθύνονται στην ερευνητική κοινότητα του Ιδρύματος για την εξεύρεση βέλτιστης λύσης σε στοχευμένα προβλήματά τους ή την αναζήτηση και ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών στις επιχειρήσεις τους.