ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Το πρόγραμμα «ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και  το  Υπουργείο  Οικονομίας  Ανταγωνιστικότητας  και  Ναυτιλίας.
Αντικείμενο του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός Κέντρου Καινοτομίας με έδρα στα Χανιά με έμφαση στη διαχείριση  φυσικών  πόρων  και  συγκεκριμένα,  την  βιώσιμη  αγροτική  ανάπτυξη,  την  αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών  πιέσεων  που  δημιουργεί  ο  πρωτογενής  τομέας,  και  την  αξιοποίηση  των  αγροτικών προϊόντων/παραπροϊόντων   της   Κρήτης   με   την   παραγωγή   προϊόντων   υψηλής   προστιθέμενης   αξίας.
Επιπρόσθετα,   αντικείμενο   του   προγράμματος   είναι   η   πιλοτική   επίδειξη   καινοτόμων   ευρημάτων   των συνεργαζόμενων ερευνητικών φορέων (Παν. Κρήτης, ΤΕΙ-Κρήτης, ΕΘΙΑΓΕ και ΜΑΙΧ) καθώς και η ενημέρωση του  ιδιωτικού  τομέα  για  περιβαλλοντικά  μέτρα  και  πρακτικές  που  απαιτούνται  για  μία  βιώσιμη  αγροτική ανάπτυξη. Το Κέντρο Καινοτομίας Κρήτης θα διαχειρίζεται καινοτόμες λύσεις/προϊόντα  που αναπτύσσουν οι ερευνητικοί φορείς της Κρήτης και θα δρα ως δίαυλος για την μεταφορά τεχνολογίας στον ιδιωτικό τομέα ή για τον συντονισμό αναπτυξιακών προγραμμάτων στη διαχείριση των φυσικών πόρων της Κρήτης.  

Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Κέντρου Καινοτομίας Κρήτης στην ακόλουθη διεύθυνση:

http://www.innovationcenter-crete.gr/