Οι δραστηριότητες του Γραφείου Διαμεσολάβησης περιλαμβάνουν:
 

  • Συλλογή, επεξεργασία και ενημέρωση των εθνικών βάσεων δεδομένων για την έρευνα και την τεχνολογία που αναπτύσσεται στο Πολυτεχνείο Κρήτης
  • Καταγραφή των επιχειρήσεων και των φορέων της περιοχής
  • Πρόσβαση σε αυτοματοποιημένα πληροφοριακά συστήματα (on line) και συμμετοχή σε ανθρωποδίκτυα μεταφοράς τεχνολογίας για κάλυψη πληροφοριακών αναγκών και εύρεση συνεργατών
  • Προβολή και προώθηση των  προϊόντων έρευνας του Π.Κ και ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου για τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών, με διοργάνωση ανοικτών εκδηλώσεων, συμμετοχή σε εκθέσεις, πραγματοποίηση σεμιναρίων, αλλά και προσωπικές επαφές
  • Ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας και κάθε ενδιαφερομένου σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας,  για τρέχουσες προκηρύξεις και χρηματοδοτικά προγράμματα
  • Έκδοση ενημερωτικού και διαφημιστικού υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
  • Διοργάνωση ημερίδων και εκδηλώσεων  για θέματα που αφορούν την μεταφορά τεχνολογίας και την επιχειρηματικότητα,  συμμετοχή και οργάνωση περιπτέρου σε εμπορικές και τεχνολογικές εκθέσεις στην Ελλάδα ή το εξωτερικό
  • Συμμετοχή σε επιχειρηματικές αποστολές και διεθνείς ημερίδες μεταφοράς τεχνολογίας
  • Ανάληψη πρωτοβουλιών που στοχεύουν στη γενικότερη ανάπτυξη του Π.Κ. και της περιφέρειας Κρήτης, όπως η δημιουργία ενός Κέντρου Μεταφοράς Τεχνολογίας και υποστήριξης της Καινοτομίας, ανάπτυξη συνεργασίας με τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), τον Ελληνικό Οργανισμό Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ) κλπ.