Κύριοι στόχοι του Γραφείου Διαμεσολάβησης του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι :
 

  • Η ενθάρρυνση ανάπτυξης σχέσεων του ερευνητικού δυναμικού του Π.Κ. με παραγωγικούς και αναπτυξιακούς φορείς και η δημιουργία μηχανισμού ανατροφοδότησης ως προς τις ενδεδειγμένες κατευθύνσεις της έρευνας και τις πιθανές εφαρμογές της.
  • Η ανάδειξη και αξιοποίηση των προϊόντων έρευνας των εργαστηρίων του Π.Κ. με τη μεταφορά τεχνογνωσίας στους παραγωγικούς και αναπτυξιακούς φορείς για την εισαγωγή καινοτομιών και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους στις διεθνείς αγορές.
  • Η δικτύωση με άλλα κέντρα Μεταφοράς Τεχνολογίας, Κέντρα Πληροφόρησης και Τεχνολογικά Πάρκα με σκοπό την προβολή και κατοχύρωση των ώριμων ερευνητικών προϊόντων του Ιδρύματος, την μεταφορά τεχνολογίας και την ανάπτυξη ισχυρών δεσμών συνεργασίας μεταξύ του ερευνητικού και επιχειρηματικού κόσμου.
  • Η ανάπτυξη νέων μηχανισμών για τη Μεταφορά Τεχνολογίας και για τη Διαχείριση και Προστασία της Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας