Το Γραφείο Διαμεσολάβησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ιδρύθηκε με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΕΤ ΙΙ).

Το Γραφείο Διαμεσολάβησης (ΓΔΜ) του Πολυτεχνείου Κρήτης λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην Ερευνητική Κοινότητα του Ιδρύματος και τους Παραγωγικούς και Κοινωνικούς Φορείς, σε μια προσπάθεια να αξιοποιήσει την έρευνα και τη δημιουργική δουλειά των ερευνητών προς όφελος της ανάπτυξης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προώθηση της έρευνας και της παραγόμενης τεχνογνωσίας σε καινοτομικά προϊόντα και υπηρεσίες που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και θα βοηθήσουν στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.