Το Γραφείο Διαμεσολάβησης του Πολυτεχνείου Κρήτης συμμετέχει σε δίκτυα μεταφοράς τεχνολογίας, αναδιανομής καινοτομίας, τεχνολογικής έρευνας καθώς και σε συναφείς οργανισμούς. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του γραφείου για θέματα που αφορούν τις δράσεις του. 

Το Γραφείο Διαμεσολάβησης είναι ενεργό μέλος των παρακάτω δικτύων :