Οι έννοιες της οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης σε μια χώρα είναι στενά συνυφασμένες με  την αξιοποίηση της παραγόμενης επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης και ειδικότερα με το περιβάλλον που υποστηρίζει και διευκολύνει τη μετατροπή αυτής της γνώσης σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες..

Η μεταφορά γνώσης προωθείται με την ανάπτυξη πρωτοτύπων από φοιτητές, τη δημιουργία επιχειρήσεων έντασης γνώσης από καθηγητές ή συνεργαζόμενες ομάδες, τη δημιουργία πατεντών και την εμπορευματοποίηση τους, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις αλλά και μέσα από ουσιαστικούς μηχανισμούς Μεταφοράς Τεχνολογίας, που αναπτύσσονται και δρουν στο Ίδρυμα μέσω του Γραφείου Διαμεσολάβησης. 

Το Γραφείο Διαμεσολάβησης προάγει την καινοτομία διαδίδοντας τα αποτελέσματα της έρευνας μεταξύ των επιχειρήσεων και προωθώντας την εμπορευματοποίηση νέων ιδεών και προϊόντων. Φροντίζει για την ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ της ερευνητικής κοινότητας και του επιχειρηματικού κόσμου, οργανώνει επιμέρους συναντήσεις για την εξεύρεση βέλτιστων πρακτικών συνεργασίας, τροφοδοτεί ενδεχόμενες συμπράξεις και ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν πέραν των αρχικών οριζόντων τους.

Βρείτε εδώ σχετικούς συνδέσμους.