Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας ΟΒΙ είναι ο αποκλειστικά αρμόδιος φορέας στην Ελλάδα για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων. Σε συνεργασία με άλλους Οργανισμούς διεθνώς, ο ΟΒΙ παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο συμβουλές σε θέματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας,  ενώ μέσα από διεθνείς βάσεις δεδομένων προσφέρει τεχνολογική πληροφόρηση για διπλώματα ευρεσιτεχνίας  που έχουν ήδη κατατεθεί. Ο ΟΒΙ έχει δημιουργήσει σε διάφορες πόλεις τις Ελλάδας περιφερειακές ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες με σκοπό την στενότερη και αμεσότερη συνεργασία του με το κοινό μέσω της διάχυσης της τεχνολογικής πληροφόρησης και στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο. 

Το γραφείο μας συνεργάζεται στενά με την περιφερειακή βιβλιοθήκη του ΟΒΙ που λειτουργεί στην πόλη του Ηρακλείου καθώς και με Νομικούς Συμβούλους με εξειδίκευση σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας δημοσιεύει πληροφορίες από τον Οδηγό Χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Ιδρύματος που αφορούν την κατοχύρωση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που δημιουργείται με τη συμμετοχή των απασχολούμενων στο ίδρυμα ή γενικότερα με τη χρήση πόρων του Ιδρύματος. Επιπλέον δημοσιεύονται κείμενα τα οποία έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αντικαθιστούν τις νομικές συμβουλές που αφορούν συγκεκριμένα θέματα που ανακύπτουν.