Σε μια αγορά που η προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών ολοένα και αυξάνει τόσο από την άποψη του αριθμού των προμηθευτών, όσο και από την άποψη της προσφερόμενης ποικιλίας, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για αντικειμενική αξιολόγηση και πιστοποίηση, για μεν τα προϊόντα ως προς το επίπεδο της ποιότητας τους, για δε την παραγωγική διαδικασία ως προς τη διασφάλιση της ποιότητας αυτής. 

Η πιστοποίηση της ποιότητας επιδιώκεται και από την πλευρά των προμηθευτών και πελατών, αλλά και από την πλευρά του χρήστη μιας και  συνδέεται με την ασφάλεια και την υγεία του ή την προστασία του περιβάλλοντος. 
Η αξιολόγηση διενεργείται συνήθως είτε από εργαστήρια, με τη χορήγηση κατάλληλης έκθεσης δοκιμής του προϊόντος, είτε από φορείς πιστοποίησης ή ελέγχου με τη χορήγηση αντίστοιχου πιστοποιητικού συμμόρφωσης. 
Για να υπάρχει εμπιστοσύνη στις διενεργούμενες αξιολογήσεις, θα πρέπει τα εμπλεκόμενα εργαστήρια ή και φορείς, αφενός μεν να διαθέτουν ανεξαρτησία και τεχνική ικανότητα στον τομέα τον οποίο εξυπηρετούν, αφετέρου δε να μπορούν να αποδεικνύουν το γεγονός αυτό μέσω αξιολόγησης των ίδιων από ανεξάρτητο κατάλληλο φορέα. Η διαπίστευση εξυπηρετεί την ανεξάρτητη αξιολόγηση των εργαστηρίων και των φορέων πιστοποίησης, παρέχοντας επίσημη διαβεβαίωση, από κατάλληλα οργανωμένο και έχοντα την αρμοδιότητα φορέα, ότι αυτά είναι σε θέση να επιτελούν το αντίστοιχο έργο.

Κύριοι δημόσιοι φορείς για τη χορήγηση διαπίστευσης και διασφάλισης ποιότητας στην Ελλάδα είναι το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ) και ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). Γνωστοί ιδιωτικοί φορείς είναι η TUV HELLAS.και η TUV AUSTRIA ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. Στους συνδέσμους της αντίστοιχης κατηγορίας αναφέρονται και άλλοι Οργανισμοί που παρέχουν υπηρεσίες πιστοποίησης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας στη χώρα μας. Τέλος πρέπει να γίνει αναφορά στην Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων (Hellas lab) που ιδρύθηκε το 1997 με σκοπό να συμβάλει στη βελτίωση της οργάνωσης και της πρακτικής των εργαστηρίων Μετρήσεων, Δοκιμών, Διακριβώσεων και Αναλύσεων, να ενθαρρύνει και να συντονίζει την επιστημονική συνεργασία μεταξύ των μελών της, να εκπροσωπεί τα μέλη της στην Ευρωπαϊκή Οργάνωση Εργαστηρίων, Eurolab, και να προωθεί εκείνες τις συνθήκες που βελτιώνουν την ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα των εργαστηρίων. Σ' αυτή συμμετέχει ένας σημαντικός αριθμός δημόσιων και ιδιωτικών εργαστηρίων.

Βρείτε εδώ σχετικούς σύνδεσμους