Οι εταιρίες τεχνοβλαστοί (spin-offs) είναι νέες επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο την εκμετάλλευση της γνώσης που παράγεται σε ερευνητικά εργαστήρια, από άτομα υψηλού επιπέδου επιστημονικής και τεχνικής εκπαίδευσης ή και από ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς, με την συνδρομή ιδιωτικών κεφαλαίων και χρηματοδοτικών οργανισμών.

Το Γραφείο Διαμεσολάβησης βοηθά την προαγωγή της αντίληψης της επιχειρηματικότητας στον ακαδημαϊκό χώρο αναπτύσσοντας δράσεις προς διάφορες κατευθύνσεις για την υποστήριξη των υποψήφιων τεχνοβλαστών (spin-off) επιχειρήσεων με σκοπό την ανάπτυξη του επιχειρείν στον πολυτεχνικό χώρο και τη δημιουργία, μέσω επαφών με τη βιομηχανία, του κλίματος εκείνου που θα ενεθάρρυνε τους νέους αποφοίτους μηχανικούς να δημιουργήσουν τις δικές τους εταιρείες. Παρέχει υποστήριξη σε θέματα διερεύνησης των δυνατοτήτων εμπορικής αξιοποίησης των διαφόρων αποτελεσμάτων έρευνας, έρευνας αγοράς, σύνταξης business plan και αναζήτησης συνεργατών. Επιπλέον ενημερώνει την ερευνητική κοινότητα για το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για τη σύσταση επιχειρήσεων τεχνοβλαστών καθώς και για ιδιωτικές ή κρατικές πιθανές πηγές χρηματοδότησης.

Βρείτε εδώ σχετικούς συνδέσμους.