Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται οι ερευνητικές μονάδες και τα εργαστήρια του Πολυτεχνείου Κρήτης. Παρέχονται επίσης πληροφορίες για το είδος της έρευνας που αναπτύσσεται στο Ίδρυμα και για τα προϊόντα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες που προσφέρει η ερευνητική του κοινότητα σε Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς. Ο Οδηγός Εργαστηρίων αποτελεί την έντυπη πληροφορία για τα προαναφερθέντα.