Το γραφείο μας παρέχει στην Ακαδημαϊκή και Ερευνητική Κοινότητα του Ιδρύματος συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα που αφορούν: 

 • την κατοχύρωση βιομηχανικής ιδιοκτησίας και πνευματικών δικαιωμάτων
 • την υποβολή προτάσεων και τη σύνταξη τεχνικών δελτίων έργων
 • την εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας, επιχειρησιακών σχεδίων και ερευνών αγοράς
 • την αξιοποίηση των ερευνητικών  αποτελεσμάτων
 • την εύρεση συνεργατών για την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων και δράσεων κοινού ενδιαφέροντος
 • τη διαπραγμάτευση συνεργασιών και τη σύναψη συμβάσεων μεταφοράς τεχνογνωσίας ή/και διάθεσης τεχνολογίας
 • τη δημιουργία spin-off εταιριών
 • την ανεύρεση χρηματοδοτικών προγραμμάτων για την έρευνα και την καινοτομία

 Επιπλέον,  το γραφείο συμβάλει στην προβολή και προώθηση των ερευνητικών έργων και ερευνητικών αποτελεσμάτων της Πολυτεχνικής Κοινότητας μέσω:

 • έντυπων και ηλεκτρονικών εκδόσεων 
 • διοργάνωσης ημερίδων, συνεδρίων και εξειδικευμένων εκδηλώσεων για την καινοτομία, τη μεταφορά τεχνολογίας και την επιχειρηματικότητα
 • συμμετοχής και οργάνωσης περιπτέρου σε εθνικές ή διεθνείς εμπορικές και τεχνολογικές εκθέσεις
 • συμμετοχής ή εκπροσώπησης ερευνητών σε επιχειρηματικές αποστολές
 • προκαθορισμένων  συναντήσεων με τοπικούς αναπτυξιακούς και επιχειρηματικούς φορείς για την παρουσίαση των δυνατοτήτων του Ερευνητικού δυναμικού του Ιδρύματος
 • δικτύωσης με Κέντρα Μεταφοράς Τεχνολογίας, Κέντρα Πληροφόρησης και Τεχνολογικά Πάρκα