Το Γραφείο Διαμεσολάβησης (ΓΔΜ) του Πολυτεχνείου Κρήτης λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην Ερευνητική Κοινότητα του Ιδρύματος και τους Παραγωγικούς και Κοινωνικούς Φορείς .  Υποστηρίζει την ανάπτυξη σχέσεων του ερευνητικού δυναμικού του Πολυτεχνείου Κρήτης με την επιχειρηματική κοινότητα και καταβάλει κάθε προσπάθεια για να δημιουργήσει έναν μηχανισμό ανατροφοδότησης ως προς τις ενδεδειγμένες κατευθύνσεις της έρευνας και τις πιθανές εφαρμογές της. Παράλληλα δραστηριοποιείται για την προβολή του ερευνητικού έργου του Ιδρύματος και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων των εργαστηρίων  του, με  έμφαση στην προώθηση της έρευνας και της παραγόμενης τεχνογνωσίας σε καινοτομικά προϊόντα και υπηρεσίες που θα συμβάλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Το ΓΔΜ προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών τόσο προς τους ερευνητές του Ιδρύματος, όσο και προς τον ιδιωτικό τομέα και τους τοπικούς αναπτυξιακούς φορείς.